Bobby V Tranny So Called Lawyer/ PR Manager/ Hershey Highway Patrolman Checks Tommy Sotomayor!